Zgodnie z przepisami krajowymi oraz unijnymi planowane przedsięwzięcie kierowane do dofinansowania z funduszy unijnych powinno uwzględniać przyszłe zmiany klimatyczne. Dla każdego projektu powinna zostać wykonana  analiza oddziaływań zmian klimatycznych. Nasza firma – po szczegółowym zapoznaniu się z danym projektem – wykonuje analizy oddziaływań zmian klimatu na planowane do realizacji przedsięwzięcia. Podstawowym celem przeprowadzanej analizy jest identyfikacja czynników klimatycznych, które mogą oddziaływać na planowaną inwestycję (w fazie realizacji i eksploatacji), ocena wrażliwości inwestycji na te czynniki, ocena ewentualnego ryzyka oraz określenie sposobu łagodzenia ich wpływu, bądź przystosowania planowanej inwestycji do przewidywanych zmian klimatu.