Do 31 marca nie zapomnij o sprawozdaniach i opłatach środowiskowych

W związku z wprowadzeniem uproszczeń w administracji, wyeliminowane zostały miesięczne zestawienia i sprawozdania w związku z opłatami środowiskowymi. Nadal jednak przedsiębiorcy nie mogą zapominać o obowiązku sprawozdawczym na koniec roku kalendarzowego. Termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej mija 31 marca 2015 r.

Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy oraz przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – do dnia 31 marca następnego roku.

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dzieli wykorzystywanie środowiska na grupy i osobno nakazuje ewidencjonować i ustalać wartość opłaty w poszczególnych grupach. Zgodnie ze wzorem zestawienia, podmiot korzystający ze środowiska ustala opłaty w grupach:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pobór wód,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • składowanie odpadów.

Zestawienie roczne składane do 31 marca 2015 r. wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek z poniższych wykazów:

  • wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat,
  • wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat,
  • wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat,
  • wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat.

Do sumy opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I, II, III i IV zestawienia rocznego składanego do 31 marca 2015 r. nie wlicza się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Źródło: http://www.pit.pl

Znajdziesz nas również na: