Przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 może wiązać się z potrzebą sporządzenia raportu oddziaływania na obszar Natura 2000, którego celem jest dokonanie analizy m. in., czy podejmowane działania nie spowodują znaczącego pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób nie wpłyną negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.


Sporządzenie dokumentacji karta informacyjna przedsięwzięcia oraz ewentualny raport oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 składanej przez planującego przedsięwzięcie wymaga na ogół wiedzy specjalistycznej w zakresie ochrony przyrody.


Nasza firma zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę i koordynację projektów inwestycyjnych w zakresie opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000.