Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (na podstawie ustawy Prawo wodne) obowiązkowo dołącza się:

 • operat wodnoprawny (w 2 egzemplarzach);
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z klauzulą prawomocności), lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Ponadto, w zależności od wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest dołączenie dodatkowej dokumentacji.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów, dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierającej opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dodatkowo dokumentację hydrogeologiczną (o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych).

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska), oprócz odpowiednich dokumentów, dodatkowo dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

W przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego może być wymagane dołączenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego). Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu wodno-prawnego.


Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej. Część opisowa operatu wodnoprawnego zawiera:

 • oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 • wyszczególnienie:
  • celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  • rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  • stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
  • obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 • ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego;
 • określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne;

W zależności od zakresu wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest rozszerzenie operatu wodnoprawnego o dodatkowe informacje i dokumentacje (zgodnie z poniższym opisem).

Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odstąpić od niektórych wymagań dotyczących operatu.

W przypadku występowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, operat wodnoprawny (oprócz wyżej wymienionych danych) powinien zawierać:

 • określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego;
 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;
 • określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

W przypadku występowania o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, operat (oprócz wyżej wymienionych danych) powinien zawierać:

 • schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw,
 • istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub (w przypadku ścieków przemysłowych) dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń (w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego) wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, a także opis przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania;
 • wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków (jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane);
 • opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków;
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
 • opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;
 • opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;
 • informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

W przypadku występowania o pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, operat (oprócz wyżej wymienionych danych) powinien zawierać informacje o:

 • ilości, składzie i rodzaju ścieków;
 • jednostkowych dawkach ścieków i okresów ich stosowania;
 • powierzchni i charakterystyce gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

Nasza firma specjalizuje się w sporządzaniu m.in. operatów wodnoprawnych do wniosku o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Gwarantujemy rzetelne i zgodnie z prawem wykonanie naszych opracowań. Ponadto w imieniu Inwestora (po uzyskaniu pełnomocnictwa) możemy reprezentować go przed organami w procesie postępowania administracyjnego aż do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Termin realizacji opracowania operatu wodnoprawnego ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia. Nasza firma gwarantuje rzetelne sporządzenie operatu maksymalnie do 30 dni.

Koszt sporządzenia operatów wodnoprawnych ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia. Dla niedużych przedsięwzięć koszt sporządzenia operatu wynosi około 1000 PLN brutto.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o terminie i koszcie opracowania prosimy o kontakt mailowy. Prześlemy listę pytań dotyczących podstawowych informacji o przedsięwzięciu i na podstawie odpowiedzi, które otrzymamy od Państwa, ustalimy koszt i termin realizacji.