Plan Gospodarki Odpadami

Integralną częścią każdego programu (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego) jest odpowiedni plan gospodarki odpadami, tworzony dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa. Powinien sprzyjać realizacji zasad określonych w art. 5 ustawy o odpadach:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości powstających odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstawaniu;
 • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska, unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Opracowanie planów powinno także posłużyć do stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.


Plany gospodarki odpadami określają:

 • aktualny stan gospodarki odpadami;
 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami;
 • działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami;
 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Szczególnie zaś wskazują:

 • rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania;
 • rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
 • działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości powstawania tych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenie ilości odpadów ulęgających biodegradacji, zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska;
 • projektowany system gospodarowania odpadami.

 

Znajdziesz nas również na: