Przegląd ekologiczny

przegląd ekologiczny

 

 

 


Przeglądy ekologiczne stanowią instrument oceny oddziaływania na środowisko istniejących obiektów lub instalacji. Przeglądy przeprowadza się z reguły w następstwie decyzji organu ochrony środowiska, w razie stwierdzenia okoliczności wskazującej na możliwość negatywnego oddziaływania prowadzonej instalacji lub prowadzonej działalności na środowisko. Raport z przeglądu ekologicznego jest dokumentem sporządzanym przez prowadzącego instalację przemysłową lub zarządzającego uciążliwymi dla środowiska obiektami (np. drogami, liniami kolejowymi, liniami tramwajowymi, lotniskami i portami). Cześć prowadzących instalacje przeprowadza dobrowolne przeglądy ekologiczne, z własnej inicjatywy, dla instytucji finansowych lub dla zaprezentowania opinii publicznej w celu potwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z wymogami ochrony środowiska. Raport z przeglądu może być opracowany przez pracowników zakładu lub przez zewnętrznego konsultanta.

Nałożenie w drodze administracyjnej obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego może mieć miejsce w stosunku do:

 1. prowadzącego instalację mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko,
 2. prowadzącego działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko (inną niż eksploatacja instalacji);
 3. zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.

Obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego nakładany jest w drodze decyzji organu ochrony środowiska w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji lub prowadzonej działalności na środowisko.

Raport z przeglądu ekologicznego przedkłada się organowi ochrony środowiska, który wydał decyzję nakładającą obowiązek jego sporządzenia.

Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z eksploatacji instalacji mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zawartość przeglądu ekologicznego instalacji określają przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska

Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z eksploatacji innej niż mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jego zawartość może być ograniczona przez organ wydający decyzję. Wskazane są wtedy wymagania, które należy spełnić sporządzając przegląd.

Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z działalności innej niż eksploatacja instalacji, wtedy organ ochrony środowiska w decyzji o sporządzeniu przeglądu ekologicznego wskazuje:

 1. na metodę badań i studiów przy sporządzaniu przeglądu;
 2. które z wymagań dotyczących zawartości przeglądu należy spełnić przy jego sporządzaniu;

Jeżeli przegląd ekologiczny dotyczy drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego spoczywa na zarządzających tymi obiektami.

W decyzji o obowiązku przeprowadzenia przeglądu ekologicznego dla wszystkich rodzajów instalacji i działalności, organ wydający decyzję może ograniczyć jego zakres przedmiotowy oraz wskazać metody badań i studiów przy jego sporządzaniu.

Jeżeli przegląd sporządza się w celu ustalenia czy eksploatacja instalacji wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania do raportu z przeglądu należy dołączyć poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic planowanego obszaru.

Wymagania dotyczące przeglądu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów instalacji, mogą zostać określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska, w szczególności dotyczy to formy przeglądu; zakresu zagadnień określonych i ocenionych w przeglądzie; rodzaju uwzględnionych dokumentów.

Raport z przeglądu ekologicznego przeprowadzonego w odniesieniu dla instalacji mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko powinien zawierać:

 1. opis stanu faktycznego obejmujący:
  • rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym,
  • powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
  • rodzaj technologii,
  • istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej,
  • istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chronione przepisami prawa,
  • istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy Prawo wodne oraz przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;
 2. określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 3. opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko;
 4. porównanie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania określone w artykule 143 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dotyczy technologii stosowanej przy uruchamianiu instalacji nowych lub istotnie zmienianych, które powinny spełniać wymogi, przy określaniu których uwzględnia się:
  • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
  • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
  • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
  • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
  • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
  • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
  • postęp naukowo-techniczny.
 5. wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
 6. zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie;
 7. nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.

Zawartość przeglądu ekologicznego dla pozostałych instalacji oraz dla innych działalności stwarzających możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, określa decyzja organu ochrony środowiska nakazująca sporządzenie przeglądu.

Znajdziesz nas również na: