Narzędzia GIS w opracowaniach i ekspertyzach środowiskowych

oprogramowanie gis

Realizowane przez nasz zespół karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty oddziaływania na środowisko wspieramy za pomocą narzędzi GIS. Wykonujemy analizy przestrzenne wpływu zagrożeń na poszczególne elementy środowiska a ich wyniki przedstawiamy na mapach tematycznych. Przy wsparciu technik GIS-u sporządzamy mapy sytuacyjne oraz mapy tematyczne m.in. mapy akustyczne, mapy inwentaryzacji przyrodniczych. Nasza oferta skierowana jest także do […]

Czytaj dalej


Pozwolenie wodnoprawne

pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawne są instrumentem pozwalającym organom administracji publicznej na określanie warunków korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie. Celem wprowadzenia systemu pozwoleń jest racjonalizacja korzystania z wód, ograniczanie zanieczyszczenia wód oraz zapewnienie ich odpowiedniej jakości oraz zależnych od nich ekosystemów wodnych poprzez określanie sposobów wykorzystywania wód, w tym w szczególności […]

Czytaj dalej


Operat wodnoprawny

operat wodnoprawny

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (na podstawie ustawy Prawo wodne) obowiązkowo dołącza się: operat wodnoprawny (w 2 egzemplarzach); decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z klauzulą prawomocności), lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Ponadto, w zależności od wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest dołączenie […]

Czytaj dalej


Inwentaryzacje dendrologiczne

inwentaryzacje dendrologiczne

Wykonywane przez nasz zespół inwentaryzacje dendrologiczne, które są podstawowym elementem każdej inwestycji, opieramy na rzetelnych badaniach terenowych. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej  opracowujemy i przedstawiamy w formie tabelarycznej składającej się z numeru porządkowego, nazwy gatunku w języku polskim i łacińskim, podziału na roślinność liściastą i iglastą, liczby pni, wymiarów: wysokość, obwód pnia, średnica korony, stan zdrowotny […]

Czytaj dalej