Pozwolenie wodnoprawne

pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawne są instrumentem pozwalającym organom administracji publicznej na określanie warunków korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie. Celem wprowadzenia systemu pozwoleń jest racjonalizacja korzystania z wód, ograniczanie zanieczyszczenia wód oraz zapewnienie ich odpowiedniej jakości oraz zależnych od nich ekosystemów wodnych poprzez określanie sposobów wykorzystywania wód, w tym w szczególności […]

Czytaj dalej


Operat wodnoprawny

operat wodnoprawny

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (na podstawie ustawy Prawo wodne) obowiązkowo dołącza się: operat wodnoprawny (w 2 egzemplarzach); decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z klauzulą prawomocności), lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Ponadto, w zależności od wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest dołączenie […]

Czytaj dalej