Zmiana rozporządzenia dotyczącego przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Dotychczasowe rozporządzenie zmieniono ze względu na konieczność wdrożenia do niego zapisów dyrektyw unijnych i doprecyzowania obowiązujących przepisów.
Rozszerzono katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko m.in. o duże instalacje do przesyłu i wychwytywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania oraz o instalacje do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Wykreślono natomiast z tego wykazu, i przeniesiono do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, instalacje np.: do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 ton na rok.
Z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko skreślono:

  • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych;
  • instalacje do wyrobu płyt pilśniowych i wiórowych oraz sklejek;
  • stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu;
  • punkty zbierania odpadów innych niż złom.

Do listy dołączono mniejsze instalacje do wychwytywania i przesyłu dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania oraz instalacje do poszukiwania lub rozpoznawania kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.
Ponadto doprecyzowano, w jakich sytuacjach garaże, parkingi samochodowe (lub ich zespoły) podlegają obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przewidziano regulacje, które ułatwią poszukiwanie gazu łupkowego. Chodzi o podwyższenie, w wielu przypadkach, progu głębokości otworów wiertniczych (z 1000 do 5000 m) wykonywanych w celu rozpoznawania lub poszukiwania złóż kopalin. Oznacza to, że firmy, które planują odwierty nie będą musiały uzyskiwać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli otwór o głębokości do 5000 m, wykonany zostanie poza obszarami wrażliwymi, tzn. poza strefami ochrony ujęć wody, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami objętych formami ochrony przyrody.
Większość nowych przepisów ma obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: https://www.premier.gov.pl

Znajdziesz nas również na: