rzedmiotem pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest udzielenie zgody na powstanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji i dotyczy w pierwszej kolejności odpadów powstających w związku z jej eksploatacją. Wytwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzeniem innych rodzajów działalności (np. działalności usługowa, handlowa czy prace rozbiórkowe), nie wymaga pozwolenia.

Niemniej jednak pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy wszystkich odpadów, które powstają w miejscu eksploatacji instalacji i są wytwarzane przez ten sam podmiot. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zwalnia z obowiązku składania w stosunku do tych odpadów odrębnej informacji lub uzyskiwania dodatkowej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jako pozwolenie emisyjne, jest wydawane na wniosek:

 • prowadzącego instalację, który w tym wypadku jest posiadaczem (wytwórcą ) odpadów;
 • zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do instalacji;
 • podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 3. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane;
 3. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 4. dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady;
 5. pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym odbywać się będzie wytwarzanie odpadów;
 6. oświadczenie czy wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
 7. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (Opłata skarbowa za pozwolenie zintegrowane).

Wniosek należy złożyć co najmniej na 2 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia działalności (wytwarzania odpadów).

Organem właściwym do wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów jest wojewoda lub starosta. Właściwość miejscowa określana jest w zależności od położenia instalacji, czyli miejsca wytwarzania odpadów. Kopia wydanego pozwolenia znajduje się zawsze we właściwym Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz siedzibie lokalnych władz (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Pozwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. Do postępowania w sprawie jego wydanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). W pozwoleniu oprócz elementów wymaganych przepisami kpa organ wydający powinien określić:

 1. ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku;
 2. sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 3. miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Organ administracji przy prawidłowo sporządzonym wniosku nie może odmówić wydania pozwolenia. Odmowa wydania pozwolenia może nastąpić w przypadkach określonych przepisami ochrony środowiska lub jeżeli planowany sposób gospodarki odpadami mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska, ewentualnie w sytuacji gdy jest niezgodny z planem gospodarki odpadami.

Pozwolenie, podobnie jak pozostałe pozwolenia sektorowe wydawane jest na czas nieokreślony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wytwórca sam deklaruje, czy prowadzona przez niego działalność skutkuje wytworzeniem odpadów. Wytwarzający nie składający wniosku na skutek mylnej oceny, czy wytwarza odpady i rozpoczyna działalność bez wymaganego pozwolenia musi liczyć się z możliwością zastosowania wobec niego odpowiedzialności karnej, określonej w art. 351 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.