karta informacyjna przedsięwzięcia kip

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Wykonanie oraz pobór wód z otworu studziennego nr K-8 ujmującego kredowo-trzeciorzędowy poziom wodonośny na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka na działce o nr ewid. 119/2 obręb 0003 Borowiczki-Pieńki

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego SIRMAX POLSKA SP. Z O.O. w Kutnie przy ul. Odlewnicza 2

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 102316E od KM. 1+395do KM 2+915 w miejscowości Kajew, gm. Krośniewice”

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 102136E od KM. 0+495 do KM 1+785 relacji Cudniki – Głogowa Wieś, gm. Krośniewice”

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 102104E na odcinku od km 0+440 do km 2+015 w miejscowości Szubina”

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wniosku o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi na dz. nr ewid. **** w miejscowości Łąkietka, gmina Szczekociny, pow. zawierciański, woj. śląskie”

Wniosek o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym firmy IDEAL Europe sp. z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną Adres inwestycji: ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno; nr działek. ewid.: 3-105/3; 3-20/9; 3-102/3 oraz 3-97/10; 3-20/11; 3-103/1

Karta informacyjna przedsięwzięcia „realizacja punktu skupu złomu i surowców wtórnych na części działki nr 1/7 w miejscowości Piaseczno” – Inwestor: EKO-METALE

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków jednorodzinnych wraz z garażami na dz. nr ewid. 363 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie”

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa mostu położonego na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej DK61 ul. Wojska Polskiego w Łomży wraz z przebudową dojazdów, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z oświetleniem i iluminacją mostu oraz budową sieci kanalizacji deszczowej”

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym i wewnętrzną instalacją gazu, budynku o funkcji zamieszkania zbiorowego (hotel pracowniczy), naziemnego przeciwpożarowego zbiornika wodnego z przepompownią, naziemnego, otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe oraz trzech podziemnych zbiorników na nieczystości ciekłe. Adres inwestycji: Powiat Otwocki; Gmina Karczew; Jednostka ewid.: 141704_ Karczew-obszar wiejski; Obręb ewid.: 141704_5.0002 Całowanie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną dla projektu pt. Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB POIR3.02.02-00-2781/21”. Adres inwestycji: woj. podkarpackie, powiat Rzeszów, gmina m. Rzeszów; Jednostka ewid.: 186301_1 m. Rzeszów; Obręb ewid.: 0222 Przybyszówka II;

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek”

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na fragmencie działki nr ew. ***, położonej w Kiełpinie, gmina Łomianki”

Karta informacyjna przedsięwzięcia „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. *** obręb 0011 Bronowice w gminie Strzelce Krajeńskie.” – Inwestor: ADW WIND ENERGY SP. Z O.O. & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „realizacja punktu skupu złomu i surowców wtórnych na części działek nr 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16 przy ul. Elektronicznej 4 w miejscowości Piaseczno” – Inwestor: EKO-METALE

Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „produkcja elementów kształtowych opakowaniowych z wykorzystaniem materiałów odpadowych z tworzyw kompozytowych i odpadowego granulatu poliolefinowego” zlokalizowana na działkach nr *** obręb 18-Gamrat położonych w miejscowości Jasło ul. Mickiewicza*** – Inwestor: Dolop Sp. z o.o.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na dz. o nr ewid. *** oraz *** zlokalizowanych w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Westerplatte ***”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa dróg gminnych nr 102109E na odcinku od drogi gminnej nr 1021111E do drogi gminnej nr 102113E w miejscowościach Suchodoły, Wychny oraz drogi gminnej nr 102113E na odcinku od drogi gminnej nr 102111E do skrzyżowania z drogą gminną nr 102830E w miejscowości Wychny gm. Krośniewice”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „wykonanie oraz pobór wód podziemnych z otworu studziennego nr K-7 ujmującego kredowo – trzeciorzędowy poziom wodonośny na działce o nr ewid. 8/12 obręb 0003 Borowiczki-Pieńki”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „punkt skupu złomu zlokalizowany w miejscowości Miasteczko Śląskie ul. Leśna ***”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Całowanie – gmina Karczew – powiat otwocki – województwo mazowieckie na działce nr ew. **** obręb 0002 Karczew”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2530E Świnice Warckie – Wielenin – Orzeszków”

Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9km – „Ocena przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego”

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Łukówiec – gmina Karczew – powiat otwocki – województwo mazowieckie na działce nr ew. 31 obręb 0007 Łukówiec” – MPack Poland Sp. z o.o.

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „montaż urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z otworu studziennego nr XVI na ujęciu wód podziemnych czwartorzędowych w Borowiczkach-Pieńkach k/Płocka na działce nr ew. 155/14 obręb 0003 Borowiczki-Pieńki” – Wodociagi Płockie Sp. z o.o.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmiany użytku leśnego na użytek rolny w celu produkcji grzybów boczniaków w Warszawie gmina Wawer

Analiza oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego planowanej budowy linii tramwajowej KST (OS. AZORY – BRONOWICE) w Krakowie sporządzona do karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowa stacji uzdatniania wody na działce nr ew. 34/5 w miejscowości Alfonsów gmina Słubice wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „uruchomienie linii produkcyjnej granulatu z odpadów tworzyw sztucznych na działce ewidencyjnej nr 774/6 w Tarczynie przy ul. Dobrowolskiego 21A”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani śródlądowej do cumowania 56 jednostek pływających (rekreacja) w miejscowości Ryn na jeziorze Ryńskim, działka ew. nr 1, obręb 11 Rybical”

Raport oddziaływania na środowisko na budowę trasy Górna III – Część II – Analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego

ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ ZMIAN KLIMATU NA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. „REWALORYZACJA ZESPOŁU PAŁACU SASKIEGO W KUTNIE”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa mieszkaniowa w miejscowości Dębówka gm. Teresin”

Raport oddziaływania na środowisko na budowę dojazdu do węzła “Brzeziny” na autostradzie A1 – Część I – Analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu na kanale Wolica w ciągu ul. Hlonda na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”

ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ ZMIAN KLIMATU NA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. „ZIELONA OŚ MIASTA – ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ KUTNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE DOLINY RZEKI OCHNI”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Granicznej w Markach, na odcinku od Al. Marsz. J. Piłsudskiego do ul. Spacerowej”

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Garwolinie przy ul. Zamojskiej” – OPTIMUM INVEST Sp. z o. o.

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu prototypowej linii do produkcji kosmetyków na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu S.A. przy ul. Technologicznej 2A w Opolu – N Cosmetics

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gospodarstwa agroturystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: budowa centrum edukacji ekologicznej oraz dwóch budynków mieszkalnych na terenie działki nr. 238/2 i budowa stajni dla koni, ujeżdżalni oraz trzech budynków mieszkalnych na terenie działki nr. 239 położonych w miejscowości Zatoń Dolna, gmina Chojna”

Wykonanie analizy akustycznej planowanego przedsięwzięcia oraz wykonanie analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw płynnych i LPG w Warszawie na działce nr ew. 25 obręb 7-11-11, przy ulicy Arkuszowej 22 – LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. “Budowa węzła do produkcji mieszanek mineralno-cementowych zlokalizowanego w miejscowości Koluszki przy ul. 11 Listopada 65” – BUD DROG;

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „realizacja punktu skupu złomu i surowców wtórnych przy ul. Okulickiego 4 w Piasecznie” – EKO-METALE;

Opracowanie kart informacyjnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn. Budowa parkingów strategicznych PARKUJ I JEDŹ (PARK & RIDE) ŻERAŃ-PKP, JEZIORKI-PKP oraz REMBERTÓW PKP zlokalizowanych w Warszawie – ZTM w Warszawie;


Opracowanie karty informacyjnej do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na fragmencie działki nr ew. 351, położonej w Kiełpinie, gmina Łomianki”;

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „realizacja punktu skupu złomu i surowców wtórnych przy ul. Elektronicznej 4 w miejscowości Piaseczno” – EKO-METALE;

Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz transport odpadów w miejscowości Piaseczno – EKO-METALE;

Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla serwisu samochodowego – STW CENTER w Warszawie;

Opracowanie analizy akustycznej dla planowanego przedsięwzięcia zakładu przetwórstwa mięsnego w Wolbromie;

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa i rozbudowa istniejącego warsztatu samochodowego w Warszawie – Center Car;

Karta informacyjna przedsięwzięcia Zmiana sposobu użytkowania 2/3 części budynku biurowo – magazynowo-wystawienniczego na stację obsługi pojazdów samochodowych (warsztat mechaniczny) wraz z częścią magazynowo-usługową w Warszawie – DAKAR Serwis;

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „realizacja punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Warszawa – Metal Skup Sprzedaż Sp. z o. o.;

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci drenarskiej oraz studni chłonnej w Warszawie – Rembertów;

Opaowych z drogi technicznej na odcinku pomiędzy ul. Modlińską a ul. Czajki w Warszawie – Oczyszczalnia „Czajka” – MPWiK w Warszawiecinku pomiędzy ul. Modlińską a ul. Czajki w Warszawie – Oczyszczalnia „Czajka” – MPWiK w Warszawiecinku pomiędzy ul. Modlińską a ul. Czajki w Warszawie – Oczyszczalnia „Czajka” – MPWiK w Warszawie;

Operat wodnoprawny dla urządzenia wodnego w postaci pomostu drewnianego na jeziorze Święcajty w miejscowości Kal koło Węgorzewa – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.dla urządzenia wodnego w postaci pomostu drewnianego na jeziorze Święcajty w miejscowości Kal koło Węgorzewa – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Łukówiec – gmina Karczew – powiat otwocki – województwo mazowieckie na działce nr ew. 31 obręb 0007 Łukówiec” – MPack Poland Sp. z o.o.

Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9km – „Ocena przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego”.

Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9km – „Ocena przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego”.