Raport oddziaływania na środowisko

 NASZA FIRMA SPECJALIZUJE SIĘ W SPORZĄDZANIU RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. POSIADAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE W OPISIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH INFORMACJI O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU I OCENIE JEGO EWENTUALNEGO WPŁYWU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA.

Ponadto w imieniu Inwestora możemy reprezentować go przed organami w procesie postępowania administracyjnego, aż do uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin oraz koszt opracowania raportu, oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia. Prawidłowo wykonany raport oddziaływania na środowisko gwarantuje szybkie wydanie przez właściwy organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Raport oddziaływania na środowisko jest kluczowym elementem oceny oddziaływania na środowisko. W raporcie oddziaływania na środowisko umieszcza się wszystkie informacje opracowane w trakcie przeprowadzanej oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może powodować planowane przedsięwzięcie na etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji, na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi. Raport oddziaływania na środowisko jest załączany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznych nośnikach danych.

raport oddziaływania na środowisko

Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko raport oddziaływania na środowisko powinien zawierać następujące elementy:

 • opis planowanego przedsięwzięcia,
 • opis elementów przyrodniczych,
 • opis zabytków objętych ochroną,
 • opis analizowanych wariantów,
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska,
 • opis oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu,
 • opis zastosowanych metod prognozowania,
 • opis przewidywanych działań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania na środowisko,
 • założenia do ratowniczych badań zabytków i programu zabezpieczenia zabytków oraz ochrony krajobrazu kulturowego, a także analizę i ocenę możliwych zagrożeń oraz szkód dla zabytków objętych ochroną prawną,
 • porównanie proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami BAT,
 • wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania,
 • analizę potencjalnych konfliktów społecznych,
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
 • wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

W raporcie oddziaływania na środowisko powinno się także znaleźć streszczenie wszystkich zawartych informacji w języku nietechnicznym, informacje dotyczące autorów dokumentu oraz źródła danych stanowiących podstawę jego opracowania. Przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko załączniki graficzne i kartograficzne powinny być dostosowane do skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiać kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie wymaga uchwalenia obszaru ograniczonego użytkowania (poza drogami krajowymi), materiały te powinny zostać uzupełnione o kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic tego obszaru. Jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko w sposób transgraniczny, wszystkie elementy raportu powinny uwzględniać negatywne skutki odczuwalne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Zapraszamy do kontaktu:

Wizytówka

BUTech

Biuro Usług Technicznych Mirosław Konieczny

NIP: 685 100 97 83

REGON: 180633300

Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Adres biura:

ul. Belgradzka 4/105

02-792 Warszawa

tel. kom.: +48 505 014 422

e-mail: biuro@butech.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY