Zezwolenie na zbieranie odpadów

Prawidłowo wykonany wniosek o zezwolenie na zbieranie na odpadów gwarantuje szybkie wydanie przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na zbieranie odpadów.

Nasza firma specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o zezwolenie na zbieranie odpadów. Posiadamy duże doświadczenie w opisie wszystkich niezbędnych informacji. Ponadto w imieniu Inwestora (po uzyskaniu pełnomocnictwa) możemy reprezentować go przed organami w procesie postępowania administracyjnego aż do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na zbieranie odpadów.

Termin realizacji ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia. Nasza firma gwarantuje rzetelne sporządzenie wniosku maksymalnie do 14 dni dla dużych przedsięwzięć.

Koszt sporządzenia wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia. Dla niedużych przedsięwzięć koszt sporządzenia wniosku wynosi około 500 PLN brutto.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o terminie i koszcie opracowania prosimy o kontakt mailowy. Prześlemy listę pytań dotyczących podstawowych informacji o planowanym przedsięwzięciu i na podstawie odpowiedzi, które otrzymamy od Państwa, ustalimy koszt i termin realizacji projektu.

Jeśli nie są Państwo pewni jakie zezwolenia będą wymagane przy realizacji planowanego przedsięwzięcia prosimy o kontakt, bez żadnych zobowiązań podpowiemy co należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Kilka podstawowych informacji:

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, działalność polegająca na zbieraniu odpadów podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji, przez organ właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Organem uprawnionym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów zwykle jest starosta, bądź w przypadku miast na prawach powiatu – prezydent miasta. Zezwolenie na zbieranie odpadów dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wydaje marszałek województwa, natomiast dla terenów zamkniętych – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.


 

Znajdziesz nas również na: