Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określane są warunki, przy spełnieniu których może być przeprowadzona realizacja planowanego przedsięwzięcia.


Dla danego przedsięwzięcia uzyskuje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwia uzyskanie więcej niż jednej decyzji inwestycyjnej spośród wymienionych poniżej (np. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę) lub kilku takich samych decyzji (np. kilku pozwoleń na budowę).


Wyjątek stanowią przedsięwzięcia, dla których ustalono już uwarunkowania środowiskowe lub wydano decyzje inwestycyjne niezbędne do ich realizacji, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, wyznaczony po dniu wydania tych decyzji. W przypadku takich przedsięwzięć Inwestor musi w ciągu roku od dnia jego wyznaczenia złożyć wniosek o wydanie nowej (dodatkowej) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na dany obszar Natura 2000 (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000)


Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przez wystąpieniem o następujące rodzaje decyzji i pozwoleń:

 1. decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 2. decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 4. koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 5. decyzję określającą szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
 6. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,
 7. decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów,
 8. decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
 9. decyzję o zmianie lasu na użytek rolny,
 10. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 11. decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 12. decyzję o ustaleniu autostrady,
 13. decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012,
 14. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się zwykle na wniosek Inwestora planującego realizację przedsięwzięcia.

Jedynym wyjątkiem jest działalność polegająca na scalaniu lub wymianie gruntów. Wówczas decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana z urzędu, a dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko zostanie przygotowana przez właściwy organ administracji.

Wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej składane są do odpowiednich organów administracji.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami przygotowuje i składa Inwestor. Przepisy nie precyzują zakresu i formy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przyjmuje się zatem, że powinien on spełniać wymogi Kodeksu prawa administracyjnego (art. 63) i zawierać: imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, jego podpis jak również informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia (np. wskazanie odpowiedniego przepisu rozporządzenia w sprawie podziału przedsięwzięć) i rodzaju decyzji wymaganej do jego realizacji uzyskiwanej po decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na stronach internetowych większości gmin znajdują się gotowe do pobrania wzory wniosków o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Do wniosku konieczne jest dołączenie wymaganych prawem załączników:

 • dokumentacyjnych:
 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Okoliczności, przy których nie obowiązują zasady odpowiedzialności za szkody) – załącznikiem jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000).
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I)) – załącznikiem jest karta informacyjna przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną i w przypadku nałożenia przez organ administracyjny obowiązku przeprowadzenia oceny – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.
 3. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000) – załącznikiem jest karta informacyjna przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną i w przypadku nałożenia przez organ administracyjny obowiązku podjęcia dalszych analiz – raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.
 • kartograficznych:
 1. Dla większości przedsięwzięć załącznik stanowi kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ (Powiatowy Urząd Geodezji i Kartografii) obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 2. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji dotyczących kopalin, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy ewidencyjnej załącza się mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 3. Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) zamiast kopii mapy ewidencyjnej załącza się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację o jego braku.

Wypis z ewidencji gruntów obejmując przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującym obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ważna przez 4 lata. Termin ten może zostać przedłużony o 2 lata, jeśli inwestycja realizowana jest etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji.


Lista przedsięwzięć dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znajduje się w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Treść rozporządzenia (plik pdf):

rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (plik pdf):

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zapraszamy do współpracy!


* POWRÓT *

Znajdziesz nas również na: