Karta informacyjna przedsięwzięcia

karta informacyjna przedsięwzięcia kip

Szczegółowo opisana karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) może spowodować odstąpienie organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) od obowiązku sporządzenia 

Nasza firma specjalizuje się w sporządzaniu kart informacyjnych przedsięwzięć. Przede wszystkim posiadamy duże doświadczenie w opisie wszystkich niezbędnych informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz ocenie jego ewentualnego wpływu na poszczególne elementy środowiska. Dodatkowo w imieniu Inwestora możemy reprezentować go przed organami w procesie postępowania administracyjnego, aż do uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

karta informacyjna przedsięwzięcia
raport oddziaływania na środowisko

Karta informacyjna przedsięwzięcia KIP

jest sporządzana jako załącznik do wniosku o uzyskanie 

Dokument ten powinien zawierać podstawowe informacje o danej inwestycji na podstawie których, organ administracyjny nakazuje przeprowadzenie procesu oddziaływania na środowisko bądź zezwala na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Na przykład karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia powinna zawierać takie informacje jak:

 • rodzaj, cechy, skala i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia
 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną
 • rodzaj technologii
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
 • rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
 • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
 • możliwe transgeniczne oddziaływanie na środowisko
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
 • przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem
 • ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
 • przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko
 • pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Dodatkowo w zależności od specyfiki i rodzaju planowanej działalności może wystąpić konieczność podania także innych niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacji. Nasze wieloletnie doświadczenie przy sporządzaniu kart informacyjnych dla planowanych przedsięwzięć gwarantuje szybkie i bezproblemowe uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin realizacji karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia. Nasza firma gwarantuje rzetelne sporządzenie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia maksymalnie do 30 dni dla dużych przedsięwzięć charakteryzujących się wielorakimi oddziaływaniami na poszczególne elementy środowiska.

Koszt sporządzenia karty informacyjnej ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia. Dla niedużych przedsięwzięć koszt sporządzenia karty informacyjnej wynosi około 2000 PLN brutto. Termin realizacji opracowania karty informacyjnej dla takich przedsięwzięć to maksymalnie do 14 dni kalendarzowych.

Lista przedsięwzięć dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Zapraszamy do kontaktu:

Wizytówka

BUTech

Biuro Usług Technicznych Mirosław Konieczny

NIP: 685 100 97 83

REGON: 180633300

Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Adres biura:

ul. Belgradzka 4/105

02-792 Warszawa

tel. kom.: +48 505 014 422

e-mail: biuro@butech.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY