SZCZEGÓŁOWO ORAZ POPRAWNIE OPISANA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) MOŻE SPOWODOWAĆ ODSTĄPIENIE ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (DŚU) OD OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA RAPORTU OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ).

Nasza firma specjalizuje się w sporządzaniu  kart informacyjnych przedsięwzięć. Posiadamy duże doświadczenie w opisie wszystkich niezbędnych informacji o planowanym przedsięwzięciu i ocenie jego ewentualnego wpływu na poszczególne elementy środowiska. Ponadto w imieniu Inwestora możemy reprezentować go przed organami w procesie postępowania administracyjnego, aż do uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Karta informacyjna przedsięwzięcia KIP jest sporządzana jako załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten powinien zawierać podstawowe informacje o danej inwestycji na podstawie których organ administracyjny nakazuje przeprowadzenie procesu oddziaływania na środowisko bądź zezwala na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia powinna zawierać takie informacje jak:

 • rodzaj, cechy, skala i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia
 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną
 • rodzaj technologii
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
 • rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
 • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
 • możliwe transgeniczne oddziaływanie na środowisko
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
 • przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem
 • ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
 • przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko
 • pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ponadto w zależności od specyfiki i rodzaju planowanej działalności może wystąpić konieczność podania także innych niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacji. Nasze wieloletnie doświadczenie przy sporządzaniu kart informacyjnych dla planowanych przedsięwzięć gwarantuje szybkie i bezproblemowe uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin realizacji karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia. Nasza firma gwarantuje rzetelne sporządzenie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia maksymalnie do 30 dni dla dużych przedsięwzięć charakteryzujących się wielorakimi oddziaływaniami na poszczególne elementy środowiska.

Koszt sporządzenia karty informacyjnej ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia. Dla niedużych przedsięwzięć koszt sporządzenia karty informacyjnej wynosi około 1000 PLN brutto. Termin realizacji opracowania karty informacyjnej dla takich przedsięwzięć to maksymalnie do 14 dni kalendarzowych.

Lista przedsięwzięć dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.