Aktualności

Co to jest GIS? GIS jest to system informacji geograficznej który pozwala […]
Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna udzielić informacji czy planowana budowa może istotnie pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których obszar chroniony został utworzony oraz czy może wpływać negatywnie na integralność obszaru oraz spójność całej sieci obszarów Natura 2000.
Przedsięwzięcia polegające na uruchomieniu punktu skupu złomu, metali kolorowych, surowców wtórnych zaliczają się, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wraz z zmianami) budowa farmy fotowoltaicznej zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku gdy zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli jest nie mniejsza niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub 2 ha na pozostałych obszarach.